prabhuheader
Gurupurnima celebration, 2015 by Mahanam Sevak Sangha at Mahanam Angan , Kolkata (30th July to 1st August, 2015)
1
Front Cover Of the invitation cum programme card of the Guru Purnima celebration to be held at Sri Sri Mahanam Angan , Kolkata
2