prabhuheader
Gurupurnima celebration,2013 by Mahanam Sevak Sangha at Mahanam Angan , Kolkata ( 21st to 23rd July,2013)
Front Cover Of the invitation cum programme card of the Guru Purnima celebration to be held at Sri Sri Mahanam Angan , Kolkata