prabhuheader

 

Gurupurnima celebration,2011 by Mahanam Sevak Sangha at Mahanam Angan , Kolkata (14th to 16th July,2011)
Front Cover Of the invitation cum programme card of the Guru Purnima celebration to be held at Sri Sri Mahanam Angan , Kolkata

 
Back Cover Of the invitation cum programme card of the Guru Purnima celebration to be held at Sri Sri Mahanam Angan , Kolkata